NOBLE CUP

NOBLE CUP

Zaangażuj swoją społeczność i zdobądź puchar Najlepszej Drużyny Gra Paczki

Bo pomagać najlepiej w drużynie

NOBLE CUP – nowość w Gra Paczce! Uczestnikom Gra Paczki dajemy możliwość dodatkowej zabawy i porządną dawkę zdrowej rywalizacji. To specjalny puchar doceniający Streamera_erkę, który_a wraz ze swoją publicznością zbierze najwyższą sumę donacji w danej edycji Gra Paczki.

Zaangażuj swoją społeczność – bądźcie najlepsi w gamingowym pomaganiu.

TEAM LOSIUGRA

zwycięzca NOBLE CUP
w ramach Gra Paczka 7

Wyniki Noble Cup 2024

1
losiugra
40 164,32 zł
2
enno
28 049,00 zł
3
moderacja
17 449,01 zł
4
anianiania
12 890,21 zł
5
druvik
11 000,00 zł
6
szczurkowski
8 865,00 zł
7
donmarcinos
8 650,00 zł
8
namaenonaii
8 000,00 zł
9
inspirawka
7 000,00 zł
10
ugoroszczak
5 851,81 zł

Jak zdobyć Noble Cup?

1

Nagrodę zdobywa Zespół Streamera_ki, który_a zbierze największą kwotę donejtów na Gra Paczkę podczas całego eventu (od 7 czerwca do godz. 23:59:59, 9 czerwca)

2

Do wyniku danego zespołu zaliczane są wpłaty dokonane poprzez formularz na stronie https://grapaczka.pl/wplacam ze wskazaniem teamu w polu „Wybierz drużynę”

3

Aktualne wyniki prezentowane będą na stronie https://grapaczka.pl/rankingi w rankingu Top Drużyna

4

Puchar będzie nagrodą przechodnią - co roku wraca do Gra Paczki i trafia do nowego zespołu, który zwycięży w kolejnej edycji.

5

Nazwa zwycięskiej drużyny zostanie wygrawerowana na pucharze i pojawi się w naszej galerii sław na: https://grapaczka.pl/hall-of-fame

Tego pucharu nie miał jeszcze nikt.
Zapisz się w historii Gra Paczki.


Regulamin Noble Cup

Wersja obowiązująca od 5 czerwca 2024 r.


§1. Organizator

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w konkursie drużynowym „Noble Cup” (dalej: “Konkurs Noble Cup”, “Konkurs” lub “Noble Cup”) organizowanym w ramach akcji streamingowej Gra Paczka (dalej: „Akcja”), trwającej w dniach 7-9.06.2024 r. transmitowanej na stronie internetowej www.grapaczka.pl oraz w serwisie Twitch.tv pod adresem www.twitch.tv/grapaczka
 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Wiosna z siedzibą w Krakowie ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków, NIP: 675-12-87-092, REGON: 356510550, KRS: 00 00 05 09 05, który przeprowadza Konkurs we własnym imieniu i na własną rzecz (dalej: „Organizator”).
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§2. Ogólne zasady udziału w konkursie

 1. Konkurs Noble Cup zostanie przeprowadzony na stronie internetowej Akcji www.grapaczka.pl oraz w serwisie Twitch.tv pod adresem: www.twitch.tv/grapaczka, w trakcie trwania Akcji w dniach 7-9 czerwca 2024 r.
 2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która jest:
  1. osobą pełnoletnią lub
  2. osobą, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych – za zgodą przedstawiciela ustawowego
  o ile jest członkiem którejkolwiek z drużyn, tj. Dokonała dowolnej wysokości wpłaty z przeznaczeniem na daną drużynę, zgodnie z postanowieniami §3 ust. 2 Regulaminu (dalej: „Uczestnik”). Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że spełnia powyższe wymagania.
 3. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin. Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje się moment dokonania dowolnej wysokości wpłaty na którąkolwiek z drużyn.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie oraz wykonać zadanie Konkursowe.
 5. Wpłat można dokonywać poprzez formularz na stronie: www.grapaczka.pl/wplacam. Transakcje są realizowane za pośrednictwem serwisów Przelewy24 i PayPal, a ich beneficjentem jest Organizator.
 6. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest wykonywanie zadań konkursowych w imieniu osób trzecich.
 7. Udział w Konkursie i związane z tym przekazanie Organizatorowi danych osobowych są całkowicie dobrowolne.

§3. Szczegóły dotyczące konkursu, nagroda

 1. Konkurs Noble Cup jest konkursem drużynowym.
 2. Dokonane w trakcie trwania Akcji wpłaty mogą zostać przypisane przez wpłacających do drużyn, prowadzonych przez osoby transmitujące streamy na Twitch.tv podczas i w ramach trwania Akcji (dalej: „Streamerzy”). Streamerzy, do których przypisane są drużyny stają się Kapitanami drużyny (dalej: „Kapitan”).
 3. Drużyna, która podczas trwania całej Akcji zbierze największa łączną sumę wpłat (dalej: „Zwycięska drużyna”), otrzymuje tytuł Najlepszej Drużyny Gra Paczki oraz trofeum – puchar Noble Cup (dalej: „Trofeum”).
 4. Każda wpłata (w dowolnej wysokości) na którąkolwiek z drużyn bierze udział w Konkursie Noble Cup.
 5. Trofeum przekazywane jest Kapitanowi Zwycięskiej drużyny – Najlepszej Drużyny Gra Paczki – w nieodpłatne użyczenie na okres roku lub do momentu zakończenia Akcji lub wyłonienia Najlepszej Drużyny Gra Paczki w kolejnym roku (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej). W związku z powyższym, Trofeum nie jest przekazywane na własność.
 6. Najlepsza drużyna danej edycji Akcji może starać się o obronę tytułu w kolejnych edycjach.
 7. Nazwy drużyn nadawane są przez Organizatora.
 8. W cokole Trofeum grawerowany jest rok edycji, w której Trofeum trafia do Kapitana oraz nazwę Zwycięskiej drużyny.
 9. Wyniki rywalizacji drużyn pojawiają się na stronie https://grapaczka.pl/rankingi w tabeli TOP DRUŻYNY. Tabela aktualizuje się na bieżąco.
 10. Zliczanie wpłat biorących udział w Konkursie Noble Cup zostanie zakończone o północy z 9 na 10 czerwca 2024 r.
 11. O wyłonieniu Zwycięskiej drużyny decyduje Organizator, który ogłosi wynik niezwłocznie po zakończeniu zliczania wpłat. Wynik widoczny będzie na stronie https://grapaczka.pl/hall-of-fame.
 12. Wpłaty dokonane po terminie opisanym w zdaniu poprzedzającym nie będą brały udziału w Konkursie Noble Cup.
 13. Poza ogłoszeniem wyniku przez Organizatora, Kapitan Zwycięskiej drużyny zostanie poinformowany o przyznaniu Trofeum w terminie nie dłuższym niż do dnia 23 czerwca 2024 r. poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres mailowy wskazany przez Kapitana. Organizator będzie się kontaktował przy pomocy następującego adresu poczty elektronicznej: konkursy@wiosna.org.pl.
 14. Celem przesłania Trofeum i warunkiem jego przekazania, jak również celem prawidłowej identyfikacji Kapitana Zwycięskiej drużyny (dalej: „Zwycięzca”) oraz wypełnienia przez Organizatora obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu , Zwycięzca przekaże Organizatorowi na adres konkursy@wiosna.org.pl następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres do korespondencji,
  3. numer telefonu,
  4. numer PESEL.
 15. Dane, o jakich mowa w ust. 15 powyżej powinny zostać przekazane Organizatorowi w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej. Jeśli Zwycięzca nie dopełni obowiązku przekazania danych, Trofeum pozostanie do dyspozycji Organizatora. Po spełnieniu warunków Regulaminu, Trofeum zostanie przesłane przez Organizatora do Zwycięzcy na wskazany przez niego adres korespondencyjny, za pośrednictwem operatora pocztowego lub innego wybranego przez Organizatora podmiotu w terminie 30 dni roboczych od przesłania danych przez Zwycięzcę, z zastrzeżeniem ust. 16 poniżej. Koszty wysyłki Trofeum na terytorium Unii Europejskiej ponosi Organizator, koszty wysyłki poza terytorium Unii Europejskiej i wszelkie wynikające z niej dodatkowe koszty jak na przykład opłata celna, ponosi Zwycięzca.
 16. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wysyłki Trofeum w późniejszym terminie niż wskazano w ust. 9 powyżej, o czym poinformuje Zwycięzcę.
 17. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Trofeum z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności, w przypadku podania danych, o których mowa w ust. 6 powyżej po upływie terminu 5 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej, a także w przypadku podania błędnych, nieprawdziwych bądź niepełnych danych bądź nieodebrania wysłanej do Zwycięzcy przesyłki.
 18. W przypadku odmowy przyjęcia Trofeum przez Zwycięzcę, Trofeum pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 19. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent pieniężny Trofeum ani zamiana Trofeum na inną nagrodę.

§ 4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Stowarzyszenie Wiosna z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 20, 30-552 Kraków (dalej: „Administrator”)
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@wiosna.org.pl lub pisemnie na adresem siedziby administratora.
 3. Administrator przetwarza dane w celu:
  1. organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i informowania o wynikach oraz przyznania i przekazania nagród oraz przyjęcia i obsługi reklamacji, w razie jej złożenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami związanymi z przeprowadzanym Konkursem, jeżeli takie zostaną zgłoszone (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wykonaniu uprawnień do korzystania z wizerunku – w zakresie zgody udzielonej na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jeśli udzielona) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. w celach wskazanych w treści zgód, jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie streamerom prowadzącym transmisję na Twitch.tv, podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora i w oparciu o umowy z Administratorem, m.in. dostawcom usług IT i systemów informatycznych, podmiotom wspierającym Administratora przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu, firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki danych, podmiotom świadczącym usługę wysyłki nagród, operatorom pocztowym lub firmom kurierskim.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń mogących powstać w wyniku udziału w Konkursie lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody. Jeżeli określone dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania, który zostanie uwzględniony, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane krócej, tj. do momentu uwzględnienia Twojego sprzeciwu.
 6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
  2. sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
  3. usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO,
  6. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, jeżeli to ona była podstawą przetwarzania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez wycofaniem zgody, a także
  7. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – składając sprzeciw należy wskazać jego przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, chyba że sprzeciw dotyczy przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – wówczas nie ma wymogu wskazywania takiej przyczyny.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że ich przetwarzanie narusza przepisy obowiązującego prawa, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 8. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród – ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i wydanie nagrody (Trofeum).
 9. Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane dane osobowe, zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodny ze standardami EOG, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych na terytorium państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej, oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym można zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia. 
 10. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkursy@wiosna.org.pl. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 28 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O sposobie rozpoznania reklamacji zgłaszający zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu Noble Cup jest dostępny na stronie internetowej Akcji przez cały czas trwania Konkursu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie Akcji. W razie konieczności dokonania przez Organizatora zmian w Regulaminie lub w przebiegu Konkursu, Uczestnicy zostaną o dokonanych zmianach powiadomieni, w szczególności poprzez opublikowanie przez Organizatora informacji o zmianach na stronie internetowej Akcji.
 3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.