REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO „GRAPACZKA.PL”

Postanowienia ogólne
§1

 • Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.grapaczka.pl
 • Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
  • „Usługodawca" – Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000050905; adres poczty elektronicznej biuro@wiosna.org.pl;
  • „Projekt” – prowadzony przez Stowarzyszenie WIOSNA projekt „SZLACHETNA PACZKA” mający na celu walkę z szeroko pojętym zjawiskiem ubóstwa poprzez organizowanie pomocy dla osób potrzebujących, w szczególności poprzez informowanie oraz aktywizację społeczeństwa do podejmowania działań dobroczynnych;
  • „Użytkownik" – każda osoba, która korzysta z Serwisu;
  • „Darczyńca” – Użytkownik, przekazujący za pośrednictwem Serwisu darowiznę na rzecz wsparcia Projektu;
  • „Konkurs” – konkurs, którego organizatorem jest Stowarzyszenie WIOSNA, przeprowadzany na podstawie odrębnego regulaminu. Uczestnikami konkursu są wszyscy Darczyńcy;
  • „Serwis" - prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy „grapaczka.pl”, którego celem jest promocja i wsparcie Projektu poprzez przeprowadzenie akcji streamingowej oraz umożliwienie Użytkownikom dokonywania darowizn na rzecz Projektu;
  • „Regulamin" - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;
  • „Usługi" - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników.

Akceptacja Regulaminu
§2

 • Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.
 • Użytkownik akceptuje Regulamin w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu.
 • Darczyńca dodatkowo akceptuje Regulamin podczas przekazywania darowizny na rzecz Projektu.
 • Regulamin jest dostępny pod adresem www.grapaczka.pl/regulamin.

Warunki techniczne świadczenia Usług
§3

  Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:
 • przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,
 • posiadania adresu email,
 • rozdzielczości ekranowej minimum 1024x768 pikseli,
 • włączonej obsługi „cookies".

Użytkownik
§4

 • Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które zaakceptowały Regulamin.
 • Darczyńcą oraz uczestnikiem Konkursu może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Darczyńca lub uczestnik Konkursu nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych oświadcza, że posiada wymaganą zgodę swojego przedstawiciela ustawowego odpowiednio do dokonania darowizny i wzięcia udziału w Konkursie. Usługodawca może zażądać okazania wymaganej zgody.
 • Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe

Usługi
§5

 • Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 • Serwis świadczy następujące usługi:
  1. dostarcza treści o charakterze informacyjnym na temat Projektu;
  2. umożliwia oglądanie streamingów z rozgrywek gier komputerowych;
  3. umożliwia dokonywanie darowizn online na rzecz Projektu za pośrednictwem usługi PayPal, PayU lub Przelewy24;
  4. umożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
  5. Newsletter - usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o działalności Usługodawcy, w tym o stanie Projektów, za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, poprzez moduł mailingowy. Usługa dostępna jest bezpłatnie. Zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie dedykowanego formularza. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „Wypisz się”, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesyłanej usługobiorcy z treścią Newslettera. Usługobiorca, składając zamówienie na otrzymywanie Newslettera, godzi się na otrzymywanie zawartych w nim informacji, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.
  6. Formularz kontaktowy lub zgłoszeniowy – Usługa, w ramach której Usługobiorca lub Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą za pomocą dedykowanego formularza, w celu wskazanym w formularzu. Usługodawca zobowiązuje się na bieżąco obsługiwać wiadomości wysłane za pomocą formularza.

Ochrona prywatności i dane osobowe
§6

  W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie
§7

 • Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 • Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy oraz prowadzącemu Serwis, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
 • Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • W każdym przypadku, w którym Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu prześle Usługodawcy utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 pr. aut. - z chwilą wysłania utworu, udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej na okres 1 roku, bez ograniczeń terytorialnych - na korzystanie z utworu, w tym zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu w pełnym zakresie na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w pos5. taci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,
  • utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnego tworzenia nośnika,
  • wprowadzanie utworu do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  • rozpowszechnianie utworu poprzez jego publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w ramach telewizji i radia internetowego, przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechnianie i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej,
  • korzystanie z utworu poprzez włączanie go do innych utworów.
 • Na zasadach i na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu.
 • Z chwilą przesłania wizerunku, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Usługodawcę w celach związanych z realizacją Konkursu. Użytkownik oświadcza także, że w razie gdy w przesłanym zdjęciu są widoczne wizerunki osób trzecich - że uzyskał od tych osób zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w związku z realizacją Konkursu.

Przerwy w działaniu Serwisu
§8

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.

Postępowanie reklamacyjne
§9

 • Użytkownik mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług pod adresem Usługodawcy wskazanym w §1 ust. 2 pkt 1).
 • Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
  2. adres Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację.
 • Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
 • Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 30 dni od ich otrzymania. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi zgłaszającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej.
 • Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

Czas trwania umowy i jej zakończenie
§10

  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.

Zmiany Regulaminu
§11

  Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.

Prawo i jurysdykcja właściwa
§12

 • Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.

Postanowienia końcowe
§13

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.