REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO „GRAPACZKA.PL”

Postanowienia ogólne
§1

 • Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.grapaczka.pl
 • Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
  • „Usługodawca" – Adam Zientarski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Adam Zientarski” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5 lok. 44, 41-303 Dąbrowa Górnicza, posiadający NIP: 6292464286, posiadający REGON: 242865758; adres poczty elektronicznej: azzykk@gmail.com;
  • „Projekt” – prowadzony przez Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków projekt „SZLACHETNA PACZKA” mający na celu walkę z szeroko pojętym zjawiskiem ubóstwa poprzez organizowanie pomocy dla osób potrzebujących, w szczególności poprzez informowanie oraz aktywizację społeczeństwa do podejmowania działań dobroczynnych;
  • „Użytkownik" – każda osoba, która korzysta z Serwisu;
  • „Darczyńca” – Użytkownik, przekazujący za pośrednictwem Serwisu darowiznę na rzecz wsparcia Projektu;
  • „Konkurs” – konkurs, którego organizatorem jest Stowarzyszenie WIOSNA, przeprowadzany na podstawie odrębnego regulaminu. Uczestnikami konkursu są wszyscy Darczyńcy;
  • „Serwis" - prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy „grapaczka.pl”, którego celem jest promocja i wsparcie Projektu poprzez przeprowadzenie akcji streamingowej oraz umożliwienie Użytkownikom dokonywania darowizn na rzecz Projektu;
  • „Regulamin" - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;
  • „Usługi" - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników.

Akceptacja Regulaminu
§2

 • Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.
 • Użytkownik akceptuje Regulamin w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu.
 • Darczyńca dodatkowo akceptuje Regulamin podczas przekazywania darowizny na rzecz Projektu.
 • Regulamin jest dostępny pod adresem www.grapaczka.pl/regulamin. Użytkownicy mogą także pobrać Regulamin w postaci pliku pdf.

Warunki techniczne świadczenia Usług
§3

  Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:
 • przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,
 • posiadania adresu email,
 • rozdzielczości ekranowej minimum 1024x768 pikseli,
 • włączonej obsługi „cookies".

Użytkownik
§4

 • Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które zaakceptowały Regulamin.
 • Darczyńcą oraz uczestnikiem Konkursu może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Darczyńca lub uczestnik Konkursu nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych oświadcza, że posiada wymaganą zgodę swojego przedstawiciela ustawowego odpowiednio do dokonania darowizny i wzięcia udziału w Konkursie. Usługodawca może zażądać okazania wymaganej zgody.
 • Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe

Usługi
§5

 • Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 • Serwis świadczy następujące usługi:
  • dostarcza treści o charakterze informacyjnym na temat Projektu;
  • umożliwia oglądanie streamingów z rozgrywek gier komputerowych;
  • umożliwia dokonywanie darowizn online na rzecz Projektu za pośrednictwem usługi PayPal, PayU lub Przelewy24;
  • umożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

Ochrona prywatności i dane osobowe
§6

  W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu - „Polityka prywatności".

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie
§7

 • Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 • Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy oraz prowadzącemu Serwis, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
 • Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • W każdym przypadku, w którym Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu prześle Usługodawcy utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 pr. aut. - z chwilą wysłania utworu, udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej na okres 1 roku, bez ograniczeń terytorialnych - na korzystanie z utworu, w tym zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu w pełnym zakresie na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w pos5. taci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,
  • utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnego tworzenia nośnika,
  • wprowadzanie utworu do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  • rozpowszechnianie utworu poprzez jego publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w ramach telewizji i radia internetowego, przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechnianie i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej,
  • korzystanie z utworu poprzez włączanie go do innych utworów.
 • Na zasadach i na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu.
 • Z chwilą przesłania wizerunku, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Usługodawcę w celach związanych z realizacją Konkursu. Użytkownik oświadcza także, że w razie gdy w przesłanym zdjęciu są widoczne wizerunki osób trzecich - że uzyskał od tych osób zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w związku z realizacją Konkursu.

Przerwy w działaniu Serwisu
§8

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.

Postępowanie reklamacyjne
§9

 • Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem Usługodawcy wskazanym w §1 ust. 2 pkt 1).
 • Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 • Odpowiedź na reklamację jest przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Czas trwania umowy i jej zakończenie
§10

  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.

Zmiany Regulaminu
§11

  Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.

Prawo i jurysdykcja właściwa
§12

 • Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.

Postanowienia końcowe
§13

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Regulamin wchodzi w życie w dniu 8 maja 2020 r.
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „grapaczka.pl”
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych, inspektor ochrony danych i odbiorcy
§1

 • Administratorem danych osobowych podawanych podczas korzystania z funkcjonalności oferowanych w Serwisie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jest Adam Zientarski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Adam Zientarski” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5 lok. 44, 41-303 Dąbrowa Górnicza, posiadający NIP: 6292464286, posiadający REGON: 242865758.
 • Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można się skontaktować pod adresem azzykk@gmail.com lub na wskazany adres pocztowy Administratora.
 • Aby możliwe było korzystanie z oferowanych usług, Administrator korzysta ze wsparcia podmiotów zewnętrznych. Z uwagi na to, dane mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
  • pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, jeżeli korzystanie z funkcjonalności naszych systemów jest związane z koniecznością rozliczeń;
  • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych (w szczególności PayPro S.A., PayU S.A., DialCom24 sp. z o.o. jako dostawcy usługi Przelewy 24);
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

Prawa, które Ci przysługują
§2

  Nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. Wobec tego informujemy, że każdemu przysługuje:
 • prawo dostępu do danych, w tym także prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących Twojej osoby;
 • prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu, a dotyczących Twojej osoby;
 • prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków;
 • prawo do przenoszenia - prawo do przekazania Twoich danych, będących w naszym posiadaniu, do innej organizacji;
 • prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolne podanie danych
§3

  Dane podajesz dobrowolnie w każdym przypadku. Nigdy nie wymuszamy ich podania, jednakże możliwość skorzystania z niektórych usług jest faktycznie możliwa dopiero po ich podaniu lecz jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania żądanej usługi.

Cel, podstawa przetwarzania i czas przetwarzania danych
§4

  Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać w celu spójnym z usługą, z której chcesz skorzystać. Poniżej prezentujemy informację w zakresie tego, w jakich celach możemy więc przetwarzać dane, jeżeli korzystasz z naszych stron internetowych i korzystasz z zawartych na nich funkcjonalności.
Cel przetwarzania
Podstawa prawna
Czas przetwarzania danych dla wskazanego celu
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się w związku z jej realizacją (następuje to gdy wpłacasz kwotę tytułem darowizny i bierzesz udział w konkursie)
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających.
Rozpatrywania skarg i reklamacji.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
Prowadzenia statystyk, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas kiedy mamy inną, dodatkową postawę prawną przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznych.
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie prowadzonej przez nas działalności
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód
Do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.
Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
Niektóre działania podejmowane z wykorzystaniem naszych stron internetowych mogą powodować konieczność prowadzenia rozliczeń podatkowych. W szczególności dotyczy to wpłacania sum pieniężnych na prowadzone przez nas działania tytułem darowizny.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przez okresy regulowane ustawami z zakresu prawa podatkowego, w szczególności przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Jeżeli przetwarzamy dane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej dla celów marketingowych szczególną podstawą prawną przetwarzania jest art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), jeżeli godzisz się otrzymywać informacje z wykorzystaniem maila;

Informacja o profilowaniu
§5

  Podczas realizowania działań marketingowych, administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą. Korzystamy z:
  • plików cookies do celu analizy aktywności internetowej i oferowania lepiej dopasowanych treści do potrzeb osób odwiedzających nasze strony
  • oraz systemów klasy marketing automation pozwalających nam na ustalenie, którymi stronami lub ich częściami jesteś w największym stopniu zainteresowany.
  W ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych, ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie Twojej tożsamości.

Przetwarzanie danych na podstawie zgody i jej wycofanie
§6

Dane podane podczas zapisu do działań marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania zgody na komunikację elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. Wykonanie którejkolwiek z wyżej wymienionych czynności będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z wysyłaniem informacji o naszych nowościach, promocjach i bieżących wydarzeniach.

Wycofać zgodę na komunikację elektroniczną, jak i wnieść sprzeciw przeciw przetwarzaniu można w każdej dowolnej formie zapewniającej, że oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

Pamiętaj, że zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, lecz jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przekazywanie danych do państw trzecich
§7

Nie przekazujemy danych do państw trzecich

Pliki cookies
§8

 • Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 • Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz do optymalizacji korzystania z nich. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Dzięki temu możliwe jest ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 • W Serwisie stosowane są pliki cookies, aby:
  • optymalizować korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji;
  • zbierać dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające z niej korzystają, co pozwala ulepszać jej strukturę, nawigację oraz zawartość;
  • wspierać użytkowników i zagwarantować im bezpieczeństwo podczas przeglądania stron, dzięki wykorzystaniu mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach.
 • Stosujemy dwa rodzaj plików:
  • sesyjne - pliki cookie pozwalające zapamiętać dokonane wybory, używane m.in. przy logowaniu. Pozostają one w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 • Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
  • niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; \
  • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
  • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
  • statystyczne - służące do zliczania statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
 • Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samym, poprzez ustawienia oprogramowania wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.
 • Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies, czyli czynności typu:
  • zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
  • zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn;
  • określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych albo sesyjnych itp.;
  • blokowania lub usuwania cookies.
 • Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszych serwisach.