REGULAMIN KONKURSÓW PRZEPROWADZANYCH W RAMACH AKCJI GRA PACZKA 6

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem konkursów jest Stowarzyszenie Wiosna z siedzibą w Krakowie (31-031), ul. Berka Joselewicza 21, NIP: 675-12-87-092, REGON: 356510550, KRS: 00 00 05 09 05, który przeprowadza konkursy we własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia nagrody (dalej: „Organizator”).
 2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w konkursach organizowanych w ramach akcji streamingowej Gra Paczka (zwanej dalej „Akcją”), trwającej w dniach 23 czerwca – 25 czerwca 2023 na stronie internetowej www.grapaczka.pl.
 3. Żaden z konkursów nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2. Ogólne zasady udziału w konkursach

 1. Uczestnikiem konkursów może być osoba fizyczna, która jest:
  1. osobą pełnoletnią lub
  2. osobą, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych – za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Biorąc udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że spełnia powyższe wymagania.

 1. Uczestnikiem konkursów może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin. Za chwilę zaakceptowania Regulaminu uznaje się chwilę przystąpienia do konkursu.
 2. Uczestnikiem konkursu nie może zostać pracownik Stowarzyszenia Wiosna, członkowie organów Stowarzyszenia ani osoby należące do najbliższej rodziny wyżej wymienionych.
 3. Udział w konkursach i związane z tym przekazanie danych są całkowicie dobrowolne.
 4. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie oraz wykonać zadanie konkursowe.
 5. Jeżeli warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dokonanie wpłaty jako wpłatę biorącą udział w konkursie rozumie się wszystkie transakcje dokonane poprzez formularz na stronie: www.grapaczka.pl/wplacam. Transakcje są realizowane za pośrednictwem serwisów Przelewy24 i PayPal (zwanych dalej: Operatorem), a ich beneficjentem jest Stowarzyszenie Wiosna - organizator Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości oraz organizator Akcji.
 6. W konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest wykonywanie zadań konkursowych w imieniu osób trzecich.
 7. Organizator przewiduje wyłącznie nagrody rzeczowe.

§3. Szczegóły dotyczące konkursów

 1. Konkursy zostaną przeprowadzone na stronie internetowej Akcji, w trakcie jej trwania.
 2. W ramach Akcji zostaną przeprowadzone następujące konkursy:

Nazwa konkursu: Top wpłacający w czasie streamu
Czas trwania: podawany każdorazowo w czasie trwania Akcji na stronie internetowej https://grapaczka.pl/konkursy
Kryteria wygranej i sposób rozstrzygnięcia: Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która w czasie wskazanego streamu dokona największej liczby wpłat. Pojedyncza wpłata nie może być niższa niż 10 zł. Wpłaty poniżej tej kwoty nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu wygranej. Przewiduje się nagrodę dla jednej osoby z najwyższą ilością wpłat. W przypadku, gdy liczba wpłat będzie identyczna, wygrywa osoba, której wpłata osiągnęła zwycięski wynik jako pierwsza.

Nazwa konkursu: Top wpłata w czasie streamu
Czas trwania: podawany każdorazowo w czasie trwania Akcji na stronie internetowej https://grapaczka.pl/konkursy
Kryteria wygranej i sposób rozstrzygnięcia: Zwycięzcą zostaje osoba, która w czasie konkretnego streamu dokonała najwyższej pojedynczej wpłaty. W przypadku, gdy wysokość wpłat będzie identyczna, wygrywa osoba, której wpłata osiągnęła zwycięski wynik jako pierwsza.

Nazwa konkursu: Top wpłacający
Czas trwania: 23 czerwca 2023 do 25 czerwca 2023 godz. 00:30
Kryteria wygranej i sposób rozstrzygnięcia: Konkurs na najwyższą sumę wpłat od jednej osoby w czasie całego wydarzenia. Zwycięzcą zostaje osoba, która w czasie trwania konkursu wpłaciła sumarycznie największą kwotę. Przewiduje się nagrodę dla jednego zwycięzcy. W przypadku, gdy suma wpłat będzie identyczna, wygrywa osoba, której wpłata osiągnęła zwycięski wynik jako pierwsza.

Nazwa konkursu: Top wpłata
Czas trwania: 23 czerwca 2023 do 25 czerwca 2023 godz. 00:30
Kryteria wygranej i sposób rozstrzygnięcia: Zwycięzcą zostaje osoba, która w czasie trwania konkursu dokonała najwyższej pojedynczej wpłaty. Przewiduje się nagrodę dla jednego zwycięzcy. W przypadku, gdy wysokość wpłat będzie identyczna, wygrywa osoba, której wpłata osiągnęła zwycięski wynik jako pierwsza.

 1. Szczegóły dotyczące nagród przewidzianych w konkursach, w tym lista nagród i terminy rozstrzygnięć, będą widoczne na stronie www.grapaczka.pl/konkursy
 2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody w terminie nie dłuższym niż do dnia 5 lipca 2023 r. poprzez wiadomość e-mail wysłaną uczestnikowi przez Organizatora na adres mailowy podany przy wpłacie oraz poprzez ogłoszenie wyników na stronie internetowej Akcji. Organizator będzie się kontaktował za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: konkursy@wiosna.org.pl
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie Organizatorowi przez zwycięzcę w wiadomości e-mail:
  • a. imienia i nazwiska zwycięzcy,
  • b. numeru telefonu,
  • c. adresu do korespondencji.
 4. Powyższe dane powinny zostać przekazane Organizatorowi w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia zwycięzcy o wygranej. Jeśli zwycięzca nie dopełni tego obowiązku, nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać innemu uczestnikowi lub rozdysponować w inny sposób.
 5. Po spełnieniu warunków Regulaminu, nagroda rzeczowa zostanie przesłana przez Organizatora do zwycięzcy na wskazany przez niego adres korespondencyjny, za pośrednictwem operatora pocztowego lub wybranej przez Organizatora firmy kurierskiej w terminie 30 dni roboczych od przesłania danych przez zwycięzcę, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Koszty wysyłki Nagrody na terytorium Unii Europejskiej ponosi Organizator, koszty wysyłki poza terytorium Unii Europejskiej i wszelkie wynikające z niej dodatkowe koszty jak na przykład opłata celna, ponosi zwycięzca.
 6. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wysyłki nagród w późniejszym terminie niż wskazano w ust. 7 powyżej, o czym poinformuje zwycięzcę. Przez uzasadnione przypadki należy rozumieć opóźnienia spowodowane np. opóźnieniem dostawy nagród od partnerów Akcji.
 7. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, a w szczególności, w przypadku podania danych, o których mowa w §3 ust. 5 po upływie terminu 5 dni od powiadomienia zwycięzcy o wygranej, a także w przypadku podania błędnych, nieprawdziwych bądź niepełnych danych bądź nie odebrania wysłanej do zwycięzcy przesyłki.
 8. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi bądź wykorzystania jej zgodnie z celami statutowymi Organizatora. Rezygnacja z części nagrody równoznaczna jest z rezygnacją z całości nagrody.
 9. Nie jest możliwe wypłacenie zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent pieniężny nagrody ani zamiana nagrody na inną.
 10. Organizator informuje, że od nagród w konkursie, których wartość przekracza 2 000,00 zł, sam nalicza i pokrywa z własnych środków ryczałtowy podatek dochodowy oraz odprowadza go do Urzędu Skarbowego za Uczestników konkursu (podstawa prawna: art. 41 ust. 7 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

§ 4. Dane osobowe

 1. Uczestnik, w momencie dokonania wpłaty biorącej udział w konkursie, podaje swój adres e-mail oraz nick i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora w celu wyłonienia Zwycięzcy.
 2. Zwycięzca, w momencie przekazania Organizatorowi danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora tych danych w celu przekazania nagrody.
 3. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2 jest Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków.
 4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@wiosna.org.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 5. Przekazane administratorowi dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu i wydania nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem, na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a następnie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie uzasadnionym interesem jest dochodzenie ewentualnych roszczeń i obrona przed nimi oraz ewaluacja konkursu. Dane, o jakich wyżej mowa mogą być też przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT i operatorowi pocztowemu - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu konkursu lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody.
 8. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 9. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Uczestnika i Zwycięzcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Konkursu – ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie i wydanie nagrody.
 11. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem z systemów informatycznych, które dostarczają podmioty posiadające siedziby w państwach trzecich, najczęściej USA. Przekazywanie następuje wyłącznie z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń. Więcej informacji w tym zakresie można pozyskać pod adresem: daneosobowe@wiosna.org.pl.
 12. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursami należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkursy@wiosna.org.pl. Reklamacje można składać przez cały czas trwania konkursu oraz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu.
 2. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 28 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O sposobie rozpoznania reklamacji zgłaszający zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Akcji przez cały czas trwania Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, o ile nie wpłyną one na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie Akcji.
 4. Wszelkie informacje o konkursach zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.