REGULAMIN KONKURSÓW PRZEPROWADZANYCH W RAMACH AKCJI GRA PACZKA 7

Wersja obowiązująca od 5 czerwca 2024 r.

§ 1. Organizator

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w konkursach organizowanych w ramach akcji streamingowej Gra Paczka (dalej: „Akcja”), trwającej w dniach 7-9.06.2024 r. transmitowanej na stronie internetowej www.grapaczka.pl oraz w serwisie Twitch.tv pod adresem www.twitch.tv/grapaczka
 2. Organizatorem konkursów jest Stowarzyszenie Wiosna z siedzibą w Krakowie ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków, NIP: 675-12-87-092, REGON: 356510550, KRS: 00 00 05 09 05, który przeprowadza konkursy we własnym imieniu i na własną rzecz (dalej: „Organizator”).
 3. Przyrzekającym nagrody jest Organizator.
 4. Fundatorem nagród jest Organizator, z zastrzeżeniem nagród, których fundatorem jest Partner Główny Akcji tj. T- Mobile Polska Spółka Akcyjna (dalej: „T-Mobile”).
 5. Konkursy nie są grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2. Ogólne zasady udziału w konkursach

 1. Konkursy zostaną przeprowadzone na stronie internetowej Akcji www.grapaczka.pl oraz w serwisie Twitch.tv pod adresem: www.twitch.tv/grapaczka, w trakcie trwania Akcji w dniach 7-9 czerwca 2024 r.
 2. Uczestnikiem konkursów może być osoba fizyczna, która jest:
  1. osobą pełnoletnią lub
  2. osobą, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych – za zgodą przedstawiciela ustawowego (dalej: „Uczestnik”).

Biorąc udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że spełnia powyższe wymagania.

 1. Uczestnikiem konkursów może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin. Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje się moment przystąpienia do któregokolwiek z konkursów.
 2. Uczestnikiem konkursu nie może zostać pracownik Stowarzyszenia Wiosna, członkowie organów Stowarzyszenia ani osoby należące do najbliższej rodziny wyżej wymienionych.
 3. Uczestnikiem konkursu nie może zostać pracownik T-Mobile ani osoby należące do najbliższej rodziny wyżej wymienionych
 4. Udział w konkursach i związane z tym przekazanie Organizatorowi danych osobowych są całkowicie dobrowolne.
 5. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie oraz wykonać zadanie konkursowe.
 6. Jeżeli warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dokonanie wpłaty jako wpłatę biorącą udział w konkursach rozumie się wszystkie transakcje o wartości 10,00 zł lub wyższe (z wyłączeniem konkursu “Top Wpłacający w czasie eventu” - patrz §3 pkt. 3), dokonane poprzez formularz na stronie: www.grapaczka.pl/wplacam. Transakcje są realizowane za pośrednictwem serwisów Przelewy24 i PayPal, a ich beneficjentem jest Organizator.
 7. W konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest wykonywanie zadań konkursowych w imieniu osób trzecich.
 8. Na zasadach określonych w § 3 zwycięzca otrzymuje nagrody rzeczowe, których lista oraz szczegóły ich dotyczące znajdują się pod adresem wskazanym w § 3 ust 4 Regulaminu.

§3. Szczegóły dotyczące konkursów

 1. Celem dokonania wpłaty i wzięcia udziału w którymkolwiek z konkursów, z chwilą dokonywania wpłaty konieczne jest podanie:
  1. adresu e-mail
  2. nicku (dalej: „Nick”).
 2. Podany przez Uczestnika Nick oraz kwota wpłaty będą widoczne dla pozostałych Uczestników konkursów, prowadzących transmisje na Twitch streamerów oraz wszystkich oglądających transmisje i retransmisje. Uwidocznienie Nicku i kwoty wpłaty ma charakter krótkotrwały i polega na ich wyświetleniu podczas transmisji w chwili pojawiającej się wpłaty. W chwili wyświetlenia się Nicku wraz z kwotą wpłaty, prowadzący transmisję streamer może odczytać na głos Nick oraz przypisaną do niego kwotę wpłaty. Podane Nicki zostaną również upublicznione celem ogłoszenia wyników konkursów.
 3. W ramach Akcji zostaną przeprowadzone następujące konkursy:

Nazwa konkursu: Top wpłata w czasie streamu
Czas trwania: od 7 czerwca 2024 godz. 00:00 do 9 czerwca 2024 r. godz 23:59
Kryteria wygranej i sposób rozstrzygnięcia: W konkursie bierze udział każda wpłata w wysokości 10,00 zł lub wyższej. Zwycięzcą zostaje osoba, która w czasie konkretnego streamu dokonała najwyższej pojedynczej wpłaty. W przypadku, gdy wysokość wpłat będzie identyczna, wygrywa osoba, której wpłata osiągnęła zwycięski wynik jako pierwsza.

Nazwa konkursu: DYSZKA DO DYSZKI
Czas trwania: od 7 czerwca 2024 godz. 00:00 do 9 czerwca 2024 r. godz 23:59
Kryteria wygranej i sposób rozstrzygnięcia: W konkursie bierze udział każda wpłata w wysokości 10,00 zł lub wyższej. Zwycięzcą zostaje osoba, która w czasie trwania streamu dokonała największej liczby wpłat w kwocie minimum 10 zł. Przewiduje się nagrodę dla jednego zwycięzcy. W przypadku, gdy liczba wpłat będzie identyczna, wygrywa osoba, której wpłata osiągnęła zwycięski wynik jako pierwsza.

Nazwa konkursu: Top wpłata w czasie eventu
Czas trwania: od 7 czerwca 2024 godz. 00:00 do 9 czerwca 2024 r. godz 23:59
Kryteria wygranej i sposób rozstrzygnięcia: W konkursie bierze udział każda wpłata w wysokości 10,00 zł lub wyższej. Zwycięzcą zostaje osoba, która w czasie trwania całej Akcji dokonała najwyższej pojedynczej wpłaty. Przewiduje się nagrodę dla jednego zwycięzcy. W przypadku, gdy liczba wpłat będzie identyczna, wygrywa osoba, której wpłata osiągnęła zwycięski wynik jako pierwsza.

Nazwa konkursu: Top wpłacający w czasie eventu
Czas trwania: od 7 czerwca 2024 godz. 00:00 do 9 czerwca 2024 r. godz 23:59
Kryteria wygranej i sposób rozstrzygnięcia: W konkursie bierze udział każda wpłata. Zwycięzcą zostaje osoba, która w czasie trwania Akcji dokonała sumarycznie największej liczby wpłat. W przypadku, gdy liczba wpłat będzie identyczna, wygrywa osoba, której wpłata osiągnęła zwycięski wynik jako pierwsza.

 1. Szczegóły dotyczące nagród przewidzianych w konkursach, w tym lista nagród, ich wartość i terminy rozstrzygnięć, będą widoczne na stronie www.grapaczka.pl/konkursy
 2. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Organizator.
 3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody w terminie nie dłuższym niż do dnia 23 czerwca 2024 r. poprzez wiadomość e-mail wysłaną uczestnikowi przez Organizatora na adres mailowy podany przy wpłacie oraz poprzez ogłoszenie wyników na stronie internetowej Akcji. Organizator będzie się kontaktował przy pomocy następującego adresu poczty elektronicznej: konkursy@wiosna.org.pl.
 4. Celem przesłania nagrody i warunkiem jej otrzymania, jak również celem prawidłowej identyfikacji zwycięzcy oraz wypełnienia przez Organizatora obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i przepisów prawa, zwycięzca przekaże Organizatorowi na adres konkursy@wiosna.org.pl następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres do korespondencji,
  3. numer telefonu,
  4. numer PESEL.
 5. Dane, o jakich mowa w ust. 7 powyżej powinny zostać przekazane Organizatorowi w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia zwycięzcy o wygranej. Dane zwycięzców nagród, których fundatorem jest T-Mobile zostaną przekazane przez Organizatora do T-Mobile w celach w ust. 7 wskazanych, tj. celem prawidłowej identyfikacji zwycięzcy, przesłania nagrody oraz wypełnienia przez T-Mobile obowiązków wynikających z Regulaminu oraz przepisów prawa. Jeśli zwycięzca nie dopełni obowiązku przekazania danych, nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub rozdysponować w inny sposób. W przypadku nagrody, której fundatorem jest Partner Główny Akcji – T-Mobile – w razie niedopełnienia przez zwycięzcę obowiązku, o którym mowa z zdaniu pierwszym, nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który uzyskał kolejny najlepszy wynik.
 6. Po spełnieniu warunków Regulaminu, nagroda rzeczowa zostanie przesłana przez Organizatora do zwycięzcy na wskazany przez niego adres korespondencyjny, za pośrednictwem operatora pocztowego lub innego wybranego przez Organizatora podmiotu w terminie 30 dni roboczych od przesłania danych przez zwycięzcę, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. Koszty wysyłki nagrody na terytorium Unii Europejskiej ponosi Organizator, koszty wysyłki poza terytorium Unii Europejskiej i wszelkie wynikające z niej dodatkowe koszty jak na przykład opłata celna, ponosi zwycięzca.
 7. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wysyłki nagród w późniejszym terminie niż wskazano w ust. 9 powyżej, o czym poinformuje zwycięzcę.
 8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, a w szczególności, w przypadku podania danych, o których mowa w ust. 7 powyżej po upływie terminu 5 dni od powiadomienia zwycięzcy o wygranej, a także w przypadku podania błędnych, nieprawdziwych bądź niepełnych danych bądź nie odebrania wysłanej do zwycięzcy przesyłki.
 9. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi bądź wykorzystania jej zgodnie z celami statutowymi Organizatora. Rezygnacja z części nagrody równoznaczna jest z rezygnacją z całości nagrody.
 10. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody przekazanej przez Partnera Głównego Akcji T-Mobile, nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który uzyskał kolejny najlepszy wynik. Rezygnacja z części nagrody równoznaczna jest z rezygnacją z całości nagrody.
 11. Nie jest możliwe wypłacenie zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent pieniężny nagrody rzeczowej ani zamiana nagrody na inną.
 12. W przypadku gdy przyznana zwycięzcy nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zwycięzcy zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody, która zostanie pobrana i odprowadzona przez Fundatora bezpośrednio do właściwego Urzędu Skarbowego na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
 13. Zwycięzca zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi wszelkich informacji i danych niezbędnych dla wypełnienia opisanego wyżej obowiązku podatkowego.

§ 4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Stowarzyszenie Wiosna z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 20, 30-552 Kraków (dalej: „Administrator”)
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@wiosna.org.pl, lub pisemnie na adresem siedziby administratora.
 3. Administrator przetwarza dane w celu:
  1. organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i informowania o wynikach oraz przyznania i przekazania nagród oraz przyjęcia i obsługi reklamacji, w razie jej złożenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami związanymi z przeprowadzanym konkursem, jeżeli takie zostaną zgłoszone (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wykonaniu uprawnień do korzystania z wizerunku – w zakresie zgody udzielonej na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jeśli udzielona) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. w celach wskazanych w treści zgód, jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie streamerom prowadzącym transmisję na Twitch.tv, podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora i w oparciu o umowy z Administratorem, m.in. dostawcom usług IT i systemów informatycznych, podmiotom wspierającym Administratora przy organizacji i przeprowadzeniu konkursów, firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki danych, podmiotom świadczącym usługę wysyłki nagród, operatorom pocztowym lub firmom kurierskim.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń mogących powstać w wyniku udziału w konkursach lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody. Jeżeli określone dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania, który zostanie uwzględniony, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane krócej, tj. do momentu uwzględnienia Twojego sprzeciwu.
 6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
  2. sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
  3. usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO,
  6. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, jeżeli to ona była podstawą przetwarzania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez wycofaniem zgody, a także
  7. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – składając sprzeciw należy wskazać jego przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, chyba że sprzeciw dotyczy przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego – wówczas nie ma wymogu wskazywania takiej przyczyny.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że ich przetwarzanie narusza przepisy obowiązującego prawa, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 8. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania konkursów, wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród – ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursach i wydanie nagrody.
 9. Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane dane osobowe, zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodny ze standardami EOG, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych na terytorium państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej, oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym można zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia. 
 10. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursami należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkursy@wiosna.org.pl. Reklamacje można składać przez cały czas trwania konkursu oraz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu.
 2. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 28 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O sposobie rozpoznania reklamacji zgłaszający zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Akcji przez cały czas trwania konkursów.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie Akcji. W razie konieczności dokonania przez Organizatora zmian w Regulaminie lub w przebiegu konkursów, Uczestnicy zostaną o dokonanych zmianach powiadomieni, w szczególności poprzez opublikowanie przez Organizatora informacji o zmianach na stronie internetowej Akcji.
 3. Wszelkie informacje o konkursach zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników konkursów i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ PARTNERA GŁÓWNEGO AKCJI – T-MOBILE POLSKA S.A.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez T-Mobile Polska S.A.

 1. Odrębnym administratorem danych osobowych Uczestników konkursu, którego fundatorem nagród jest T-Mobile Polska S.A. (dalej: „T-Mobile”), jest T-Mobile.
 2. W T-Mobile wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się:
  1. mailowo pod adresem: iod@t-mobile.pl;
  2. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres:
   T-Mobile Polska S.A.
   Ul. Marynarska 12
   02-674 Warszawa
   Z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”
 3. Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), tj. w celu spełnienia prawnie uzasadnionych interesów T-Mobile, jakimi są ufundowanie nagród w konkursie, ich wydanie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami;
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu spełnienia ewentualnych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: (i) upoważnieni pracownicy i współpracownicy T-Mobile, (ii) podmioty świadczące usługi dla T-Mobile, (iii) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (iv) Organizator konkursu.
 6. Dane osobowe mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Uczestnika konkursu lub od Organizatora. T-Mobile będzie przetwarzać dane niezbędne do rozliczenia podatku. W tym celu T-Mobile może w szczególności przetwarzać imię, nazwisko i PESEL Uczestnika.
 7. T-Mobile przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
   W celu uzyskania informacji w ww. zakresie oraz uzyskania kopii zabezpieczeń, prosimy o kontakt na wybrany adres wskazany w ust. 2 powyżej.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów konkursu, wydania nagród oraz przez czas niezbędny do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa i prawnie uzasadnionych interesów T-Mobile. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez krótszy czas w przypadku wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: (i) dostępu do danych osobowych, (ii) sprostowania danych osobowych, (iii) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (iv) przenoszenia danych osobowych, (v) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (vi) usunięcia danych osobowych.
 10. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa.